Feb 10, 2014

תהליכי החקר בתחום הדעת שפות זרות (פרט לאנגלית)

צורף קישור להרשמה להשתלמות:
כדאי להפיץ אותו לעודד הרשמה, כיוון שאנחנו קצרים בזמן...

נקבעו שני המפגשים הסינכרוניים שקבענו, כולל מפגש סינכרוני לבדיקה של המערכת

No comments:

Post a Comment