Jan 19, 2016

תרגיל "למידה מרחוק" בחירום

קשיור לאתר קוגל - מידע בנושא הכנת בית הספר לתרגיל צו 8 חינוכי - למידה בחירום


למידה בחירום תשע"ו באתר קוגל

No comments:

Post a Comment